Contributie

Seizoen 2017-2018

Speler F-jeugd € 175
Speler E-jeugd € 200
Speler D-jeugd € 240
Speler C-jeugd € 240
Speler B-jeugd € 265
Speler A-jeugd € 265
Speler senioren € 280
Speler trimhockey € 200
Trainersbijdrage selectieteams €50


Trainend lid € 200
FunKey (4-5jr) € 100
Niet spelend € 50
Inschrijfgeld € 30
Zaalhockey niet selectie
Zaalhockey selectie
Special Forces € 50


Toelichting spelende lidmaatschappen: 
Vanaf seizoen 2014/2015 betalen selectieteams én 1ste teams een extra bedrag naast de basiscontributie: de trainersbijdrage. De reden hiervoor is simpel: deze teams trainen vaker en krijgen een betaalde trainer/coach, dit drukt dus zwaarder op de vereniging. 

De peildatum voor het bepalen van de leeftijdscategorie van een lid is een door de KNHB vastgestelde datum: 1 oktober. De daadwerkelijke leeftijd is doorslaggevend voor de hoogte van de contributie. Het kan dus zo zijn dat iemand de leeftijd heeft van een B junior, maar bij de C junioren ingedeeld is (zgn. dispensatie); in dat geval wordt dan contributie berekend als B junior. Voor teams met een betaalde trainer/coach geldt daarentegen dat een eventuele trainerstoeslag wél afhankelijk is van het team waarin daadwerkelijk wordt gespeeld. 


Toelichting overige kosten: 
Er zijn leden die niet spelen, niet trainen, maar die nog graag bij onze gezellige vereniging betrokken blijven. Deze leden kiezen voor een niet-spelend lidmaatschap. Zij hebben ook stemrecht op de Ledenvergaderingen, en alle overige rechten die ook aan andere leden toekomen. 

De vereniging houdt bij het begroten van het seizoen rekening met twee periodes; het najaar en het voorjaar. Dit zijn ook de periodes waarvoor de Hockeybond de competities regelt. Veel teams kiezen er echter voor om ook in de winterstop te blijven hockeyen en trainen. Dit wordt door MHCP alleen maar aangemoedigd, en wij verzorgen dan ook graag de trainingen zolang de velden dit toestaan. 

Waar de midwintercompetitie van de Bond echter gratis is, rekent zij voor de zaalcompetitie per team wel een extra bedrag. Omdat veel van onze teams zich de laatste jaren steeds fanatieker op het zaalhockey richten (en ook in de zaal willen trainen: dus zaalhuur) is besloten deze kosten aan de betreffende teams door te berekenen. LET OP: in het geval van de selectieteams en 1ste teams behoudt de Technische Commissie zich het recht voor om, omwille van de ontwikkeling van deze teams, hen in te schrijven in de zaalcompetitie. 

Het seizoen wordt gerekend over de periode van 1 september t/m 30 juni (10 maanden). Als iemand na de eerste facturatieronde lid wordt, dan vindt voor elke maand dat men later lid is geworden,een korting plaats van 1/10 op de bedragen in bovenstaande tabel. Voorbeeld: lid geworden op 8 december, dan bedraagt de korting 3/10 van het jaarbedrag.

Jaarlijks wordt de contributie door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Vragen over de ontvangen facturen kunt u sturen naar: [email protected]

Betaling contributie: 
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen plaatsvinden. 

Wanneer de contributie op 30 november van het lopende seizoen, na een ontvangen herinnering, nog niet door de club kon worden geïnd, is de club gerechtigd een boete op te leggen van respectievelijk € 25. Tevens wordt daarna de inning in handen gegeven van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid. Tenzij het lid met instemming van de penningmeester een betalingsregeling heeft getroffen. Het lid kan hiertoe een verzoek indienen bij de penningmeester [email protected],nl

Inschrijfgeld
Nieuwe leden betalen eenmalig € 30 inschrijfkosten. Ook als je opzegt voor 1 mei, maar meld je je toch weer aan voor het nieuwe seizoen, dan betaal je € 30 inschrijfkosten. 

Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je je lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributie plichtig. Uitzonderingen zijn: blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>100 km).

 Als je door blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>100 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 50% contributie retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Meld je je met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 februari van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk. 

Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de penningmeester: [email protected]. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op! 

Voor 1 mei opzeggen 
Je kunt je lidmaatschap voor het komende seizoen alleen kosteloos beëindigen als je vóór 1 mei opzegt. Zeg je je lidmaatschap op tussen 1 mei en 30 juni, dan rekenen we € 50 administratiekosten. 

Na 1 juli opzeggen
Zeg je je lidmaatschap op na 1 juli? Dan ben je het komend seizoen nog steeds lid van MHCPumerend en betaal je ook het gehele contributiebedrag voor het komende seizoen. Als je geen lid meer wil zijn van MHCP, betaal dan het gehele contributiebedrag in één keer. Pas dan kun je eventueel lid worden bij een andere club. 

Je kunt je lidmaatschap alleen per e-mail opzeggen via [email protected] Binnen één week ontvang je van de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van je opzegging. Let er goed op dat je deze bevestiging ontvangt. Als je namelijk geen bevestiging ontvangt dan hebben wij je opzegging nog niet in behandeling genomen en ben je nog steeds lid. 

Als je niet zeker weet of je volgend seizoen lid kunt blijven, bijvoorbeeld in verband met studie, stage, eindexamen, selectietraining andere club etc, stuur dan voor 1 mei een mail naar [email protected] dan overleggen we wat het beste bij jouw situatie past. 

Voor jeugdleden met een laag gezinsinkomen is er de Jeugdsportfonds regeling, die (een deel tot €225) van de contributie vergoed. Het eventuele restant moet u dan direct aan de club betalen. Kijk op www.jeugdsportfonds.nl voor meer informatie