Ledenvergadering

De Ledenvergadering is naast het bestuur een belangrijk orgaan van de vereniging, en is als enige bevoegd om: 
  • Statuten samen te stellen of te wijzigen
  • Huishoudelijk Reglement samen te stellen of te wijzigen
  • Bestuursleden te benoemen, schorsen of ontslaan
  • Jaarstukken goed te keuren
  • De vereniging te ontbinden
  • Leden te royeren
Het bestuur roept minstens eens per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit gebeurt onder anderen door de kascontrolecommissie die een verklaring afgeeft omtrent de vermogenstoestand van de vereniging. De ALV wordt verzocht daarover haar goedkeuring uit te spreken en een besluit tot decharge te nemen.
Ook kan het bestuur besluiten een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) uit te schrijven. Dit zal gebeuren als er belangrijke besluiten genomen dienen te worden en er niet op de ALV gewacht kan worden. 

Op deze pagina worden belangrijke documenten geplaatst die leden nodig hebben om goed voorbereid op de Ledenvergadering te verschijnen, zoals uitgewerkte bestuursvoorstellen, jaarrekeningen, jaarverslagen etc. 

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op .... om .... in het clubhuis. De komende tijd zullen de voor de ledenvergadering relevante stukken hier op de website gepubliceerd worden. Voor vragen vooraf of agendapunten ter inbreng kunt u het secretariaat mailen: [email protected].

Vorige Ledenvergaderingen: 

Stukken ledenvergadering 13 maart 2018
Als er mensen de jaarrekening willen inzien graag opvragen bij [email protected]

Stukken ledenvergadering 19 september 2017

Stukken Ledenvergadering 25 mei 2016

Stukken Ledenvergadering 25 mei 2016

Stukken Ledenvergadering 25 november 2015 

Stukken Ledenvergadering 8 december 2014

Stukken Ledenvergadering 17 juni 2014